Skip to Main Content

Ti Panagdaliasatmo Agturong iti Kinasalun-at ket Agrugi Ditoy

Agtalinaed a Nasalun-at Babaen ti Bakuna ti Trangkaso

Ti tinawen a panagpabakuna ket makatulong tapno maliklikan ti trangkaso. Salaknibam ti bagim ken dagiti adda iti aglawlawmo. Agpabakunaka para iti trangkaso ita. Ammuem ti Ad-adu Pay.