Panangimaton kadagiti Digital a Medikal a Rekordmo

Pannakiuman iti Pannaripato iti Salun-atmo

Dagiti baro a pagpilian iti panangimaton kadagiti digital a medikal a rekordmo.

Panunoten:

 • Mapanka iti baro a mangipaay iti pannaripato ti salun-at gapu ta madi ti marikriknam ken alaen dayta a mangipaay iti serbisio ti maipanggep iti napalabas a salun-atmo manipud iti napalabas a lima a tawen
 • Usaren ti mangipaay iti serbisio dayta nga impormasion tapno idayagnosnaka ken napartak a masarakanna ti umno nga espesialista babaen panangkita iti kabaroan a direktorio ti mangipaay iti serbisio
 • Adda saludsodmo maipanggep iti maysa a tunton, isu a mapanka iti computer mo ket, iti sumagmamano a minutos, makitam no nabayadan wenno saan a naaprubaran wenno madama pay laeng ti pannakaprosesona

Mangrugi iti 2021, adda baro a pederal nga annuruten a mangpalaka para kadagiti miembro* ti mangaramid amin iti daytoy ken dadduma pay.

Ipangpangruna ti alagaden iti Interoperability and Patient Access iti CMS-9115-F dagiti pasiente. Ikkannaka daytoy iti kontrol. Makaalaka iti nalaka nga access iti impormasion ti salun-atmo no kasapulam unay daytoy. No kumpleto ti access mo iti impormasion ti salun-atmo, maimatonam a nasaysayaat ti salun-atmo. Mabalinmo nga ammoen no ania dagiti pammataudan iti pannaripato ti salun-at a mabalinmo nga usaren.

Palakaen ti baro nga annuruten ti panagbirokmo iti impormasion** maipapan kadagiti:

 • tunton (nabayadanen ken saan a naaprubaran)
 • resulta ti eksamen iti napalabas
 • appointment iti mangipaay iti serbisio
 • resulta ti eksamen iti napalabas
 • kasasaad ti salun-at
 • gatad ti pannakataripatom
 • partikular a paset ti impormasionmo iti klinika
 • mangipaay iti pannaripato ti salun-at
 • datos ti direktorio ti parmasia***

Ania dagiti Kita ti Medikal nga Impormasion a Mabalinko a Makita?

No agpalpalistaka iti maysa nga app tapno makaala iti access iti impormasion ti salun-atmo, mabalinmo a makita ti impormasion ti salun-atmo manipud iti nadumaduma a pagtaudan. Kas pangarigan, mabalinmo a makita dagiti tunton manipud iti plano ti salun-at mo, dayagnosis manipud kadagiti panagbisitam iti doktor, ken dagiti resulta ti pannakaeksamen ti dara manipud iti dayagnostik a laboratoriom. Ti app ket nairanta a mangted ti access iti impormasion ti salun-atmo iti wagas a mangiraman iti amin.

Dagiti Demograpiko ti Pasiente

 • nagan
 • apelyido
 • dati a nagan
 • makintengnga a nagan
 • suffix
 • sekso idi nayanak
 • petsa ti pannakayanak
 • puli
 • tribu
 • maipangpangruna a pagsasao

Dagiti allergy ken intolerance

 • dagiti substansia (ag-agas)
 • dagiti substansia (klase ti agas)
 • reaksion

Dagiti Baro a Demograpiko

 • agdama a pagtataengan
 • dati a pagtataengan
 • numero ti telepono
 • kita ti numero ti telepono
 • email address

Dagiti Notar iti Klinika

 • notar iti konsultasion
 • pakabuklan a notar ti pannaka-discharge
 • pakasaritaan ken pisikal
 • naratibo ti panagimahe
 • naratibo a damag ti laboratorio
 • naratibo a damag ti patolohia
 • notar iti wagas
 • notar iti progreso

Napapateg a Seniales****

 • katayag ti bagi
 • kadagsen ti bagi
 • BMI percentile (2-20 tawen)
 • presion ti dara
 • kapartak ti pitik ti puso
 • kapartak ti panaganges
 • temperatura ti bagi

Dagiti Pakaseknan maipapan iti Salun-at
Panagbakuna
Dagiti Wagas
Ag-agas
Dagiti Eksamen ken Resulta iti Laboratorio
Pannakatingiting ken Plano ti Panagagas
Dagiti Miembro ti Grupo ti Pannaripato

* Maipakat iti Medicare Advantage, Medicaid ken CHIP Managed Care ken dagiti ponpondoan ti pederal a gobierno nga ACA exchange plan
** Maalanto ti datos para kadagiti petsa ti serbisio idi Ene. 1, 2016 wenno kalpasanna.
*** Para kadagiti plano nga Medicare Advantage Prescription Drug (MAPD)
**** Dagiti Napapateg a Seniales a menmentenaren ti Plano ti Salun-at ket maalanto.

Apay a Nakapatpateg Daytoy?

No adda iti maysa a lugar ti medikal nga impormasionmo, makatulong daytoy kenka ken kadagiti mangipaay iti serbisio kenka tapno maawatanyo a nasaysayaat ti salun-atmo tapno makaaramidka kadagiti nasaysayaat a desision ken mapasayaat dagiti pagbanagan ti salun-atmo. Masansan a pababaen daytoy dagiti gastos iti pannakataripato ti salun-at. Surutennakanto daytoy nga impormasion iti aniaman a mangipaay iti serbisio wenno plano ti salun-at iti masakbayan.

Napateg Kadakami a Taginayonen a Natalged ti Masalsaluadan nga Impormasion ti Salun-atmo (Protected Health Information, PHI).

Iti Wellcare, kangrunaan a pakaseknanmi ti kinapribadom ken ti seguridad ti PHI mo. Palubosannaka ti baro nga annuruten a mangsapul iti impormasionmo babaen iti maysa nga app manipud iti maikatlo a partido nga agar-aramid iti application (maysa a kompania nga awan pakainaiganna iti Wellcare). Ikarimi nga ikkandaka ti impormasion no ania ti panunoten no agpilpili iti maysa nga app, dagiti wagas a mabalin nga usaren ti maikatlo a partido ti datosmo, ken no apay a napateg a maawatan dagiti aramid mainaig iti seguridad ken kinapribado ti app. Ikkandakanto ti impormasion kadagiti pederal nga ahensia a mabalinmo a kauman no mariknam a dagiti karbengam iti kinapribado ti pasiente ket saan a nasaluadan.

Ti CARIN alliance ket maysa a ganuat ti dua a partido iti adu a sektor nga agtrabtrabaho tapno padur-asen ti iturturong ti konsiumer a panagsisinnukat ti impormasion ti salun-at. Ammoen ti ad-adu pay maipanggep kadagiti pagibasaran ti kinapribado ti app ti maikatlo a partido iti CARIN Alliance website. Ti CARIN Code of Conduct ket grupo dagiti kangrunaan a kasasayaatan nga aramid iti industria a boluntario a pinasingkedan dagitoy nga aplikasion tapno protektaran ken saluadan ti impormasion ti salun-atmo. Obligarenminto dagiti agar-aramid iti application ti maikatlo a partido a paneknekanda a sursurotenda dagiti partikular a pagibasaran ti kinapribado babaen panangpasingked iti CARIN Code of Conduct. Bisitaen ti My Health Application para iti listaan dagiti app a nangpasingked iti CARIN Code of Conduct.

Ania ti Kasapulan nga Aramidek Itan?

Agsapul ilti mapagtalkan nga app. Bisitaen ti My Health Application para iti listaan dagiti app a nangpasingked iti CARIN Code of Conduct. Siguradoen daytoy a matun-oyanda dagiti kaiingetan nga allagaden iti kinapribado ken seguridad.

I-download ti app. Dagiti smartphone app ket maala babaen iti Google Play Store (Android) ken iti App Store (iOS). Dagiti web app ket sidadaan para kadagiti computer.

Aramidem ti account mo. Suroten dagiti bilbilin iti app a pinilim tapno ag-sign up ken i-link ti impormasion ti salun-atmo.

Usarem ti impormasionmo tapno imatonam ti pannakataripato ti salun-atmo. Itatta iggemmon ti impormasion a kasapulam tapno maaramidmo ti kasasayaatan a desision para iti pannakataripato ti salun-at para iti bukodmo a bagi.

Dagiti Masansan a Saludsod

Adda Saludsod Maipanggep No Kasano a Sapulen ti Umno nga App ti Maikatlo a Partido?
Tawagandakami.

Adda saludsod maipanggep iti baro nga Interoperability and Patient Access Rule ken kasanonaka nga apektaran daytoy?
Tawagandakami.

Para iti ad-adu pay nga impormasion maipapan kadagiti Pagannurutan ti CMS ken ti Technology for Interoperability and Burden Reduction bisitaen ti CMS website.

Mano a tawen iti napalabas ti pagpatinggaan ti impormasion ko?
Aniaman nga impormasion ti salun-at a menmentenaren ti Wellcare a napetsaan ti serbisio kas Enero 1, 2016 wenno kalpasanna ket maaramidto a sidadaan.

Ania ti mapasamak iti impormasion ti salun-atko no mapanak iti sabali a plano ti salun-at wenno mangipaay iti serbisio?
Addanto access mo iti impormasion ti salun-atmo, uray ania a plano ti salun-at wenno mangipaay iti serbisio ti papanam.

Mabalinko kadi nga ammoen no umiso met laeng dagiti panagbakunak?
Wen, mabalinmo nga usaren ti app tapno kitaem no ania dagiti bakuna a naalamon a napetsaan iti Enero 1, 2016 wenno kalpasanna.

Taginayonen kadi ti amin nga app a pribado ti impormasion ti salun-at ko?
Mabalin nga adda ti sumagmamano nga app a saan a mangsurot iti amin a naibilin mainaig iti kinapribado. Ibagaminto kenka no ania dagiti app nga immanugot a mangsurot kadagiti pagalagadanmi para iti kinapribadom. No nakapilikan iti app sakbay a makaawatkami iti sungbat manipud iti mangipaay iti app a mainaig kadagiti pagannurutanda iti kinapribado, addanto gundawaymo a mangpili iti sabali nga app iti uneg ti partikular a panawen. Irekomendarmi a dumawatka iti Pakaammo maipapan kadagiti Aramid iti Kinapribado manipud iti app. No saan nga ited kenka ti app ti Pakaammo maipapan kadagiti Aramid iti Kinapribado, irekomendarmi nga agpilika iti sabali nga app. Mabalinmo met a bisitaen ti My Health Application para iti listaan dagiti mapagtalkan nga app.

Kaanonto nga adda access ko iti impormasion ti salun-atko babaen iti app?
Mangrugi no Hulio 1, 2021, ma-access monto ti impormasion ti salun-atmo iti Wellcare babaen kadagiti app.

Saanak a komportable nga agusar iti app tapno alaek ti impormasion ti pannakataripato ti salun-atko. Masapul kadi nga aramidek daytoy?
Saan, saan mo masapul nga usaren ti app tapno ma-access mo ti impormasion ti pannakataripato ti salun-atmo. Mabalinmo a kontaken ti mangipaay iti serbisio kenka wenno plano ti salun-atmo para iti kasapulam nga impormasion.

Ania a datos ti salun-at ti kolektaen ti app?
Kolektaen ti app ti datos ti salun-atmo agraman, ngem saan laeng nga, dagiti tuntonmo, ag-agas, dayagnoses, wagas, ken panagbisita iti doktor.

Agkolekta kadi ti app iti datos a saan a mainaig iti salun-at manipud iti ramit ko, kas koma ti lokasion ko?
Awan ti kabaelan dagiti app nga agkolekta iti datos a saan a mainaig iti salun-at kas koma ti lokasion. Sumagmamano nga app ti mangted kenka iti gundaway nga agpili no itedmo ti impormasion. Irekomendarmi nga agdamagka iti mangipaay iti app-mo.

Ania ti epekto ti panangiburay iti datos ko kadagiti dadduma nga usar daytoy nga app, kas koma dagiti miembro ti pamiliak?
Ti panangkiddaw iti datos ti salun-atmo babaen iti maysa nga app ket mabalin a pakairamanan ti datos ti salun-at dagiti kameng ti pamilia a mainaig iti account mo iti salun-at.

Kasanok a korehiren dagiti biddut iti datos ti salun-atko?
Tapno korehiren dagiti biddut iti datos ti salun-atmo, masapulmo a kauman ti mangipaay iti serbisio kenka wenno ti kompania ti seguro ti salun-at mo. Ited laeng ti app ti salun-at dagiti datos manipud kadagiti paggapuan ti pannaripato ti salun-at. Saan nga aramiden ti app daytoy a datos.  No ipakpakita ti app ti saan a husto nga impormasion a saan a naipatulod iti app ngarud rumbeng a korehiren ti app daytoy a problema.

Ania dagiti karbengak iti babaen ti Health Insurance Portability ken Accountability Act (HIPAA)?
Irekomendarmi a dawatem iti mangipaay iti app ti pakaammo maipapan kadagiti aramidda iti kinapribado ken seguridad.

Kaaduan nga app ket saan a sakup ti HIPAA. Imbes, kaaduan nga app ket adda iti poder ti Federal Trade Commission (FTC) ken dagiti proteksion nga ipaay ti FTC Act. Ti FTC Act, malaksid pay kadagiti dadduma a banbanag, ket mangprotektar kontra kadagiti mangal-allilaw nga aramid (kas pangarigan no iburay ti app ti personal a datos nga awan ti pammalubos, uray pay no adda ti pagannurutan iti kinapribado a mangiparit iti daytoy).

Ited ti FTC ti impormasion maipanggep iti kinapribado ken seguridad ti mobile app para kadagiti konsiumer iti website ti FTC iti impormasion ti konsiumer

Para kadagiti app nga iturayan ti HIPAA, masarakam ti ad-adu pay nga impormasion maipapan kadagiti karbengan ti pasiente iti babaen ti HIPAA ken siasino ti obligado a mangsurot iti HIPAA

Makitam met dagiti HIPAA FAQ para kadagiti Indibidual.

Ania dagiti karbengak maipapan iti datos ko a nakolekta iti daytoy nga app?
Irekomendarmi a dumawatka iti Pakaammo maipapan kadagiti Aramid iti Kinapribado manipud iti mangipaay iti app tapno maawatam dagiti karbengam.

Ania ti nasken nga aramidek no ti datosko ket naiburay wenno natakaw wenno inusar ti maysa nga app ti datosko iti saan a rumbeng a wagas?
Irekomendarmi a dumawatka iti Pakaammo maipapan kadagiti Aramid iti Kinapribado manipud iti mangipaay iti app tapno maawatam no kasanoda nga agresponde iti maysa nga insidente iti kinapribado ken seguridad. Adda karbengam a mangidatag iti reklamo kadagiti ahensia a mangipatpatungpal agraman ti Opisina para kadagiti Karbengan ti Tattao (Office for Civil Rights, OCR) ken ti Federal Trade Commission (FTC).

Kaaduan nga app ket saan a maibilang kas masakupan nga entidad iti HIPAA. Imbes, kaaduan nga app ket adda iti poder ti Federal Trade Commission (FTC) ken dagiti proteksion nga ipaay ti FTC Act. Ti FTC Act, malaksid pay kadagiti dadduma a banbanag, ket mangprotektar kontra kadagiti mangal-allilaw nga aramid (kas pangarigan no iburay ti app ti personal a datos nga awan ti pammalubos, uray pay no adda ti pagannurutan iti kinapribado a mangiparit iti daytoy).

Ammoen ti ad-adu pay maipanggep iti panangidatag iti reklamo iti OCR iti babaen ti HIPAA.

Mabalin a mangidatag dagiti indibidual iti reklamo iti OCR nga usar ti portal ti reklamo iti OCR.

Mabalin a mangidatag dagiti indibidual iti reklamo iti FTC nga usar ti mangbaddang ti reklamo iti FTC

Kasano nga usaren ti app ti datosko?
Numanpay ti panggep ti app ket tapno makitam ti datosmo iti maysa a lugar, irekomendarmi a dumawatka iti Pakaammo maipapan kadagiti Aramid iti Kinapribado tapno maawatam no kasano nga usaren ti app ti datosmo.

Mabalin kadi nga ited ti app ti datosko kadagiti maikatlo a partido?
Irekomendarmi a dumawatka iti Pakaammo maipapan kadagiti Aramid iti Kinapribado manipud iti mangipaay iti app tapno maawatam no ti app ket itednanto ti datosmo kadagiti maikatlo a partido.

No saankon a kayat nga usaren daytoy nga app, wenno no saankon a kayat nga adda access daytoy nga app iti impormasion ti salun-atko, kasanok a pasardengen ti access ti app iti datosko? Masapul kadi nga adda pay sabali nga aramidek malaksid pay iti panang-delete iti app manipud iti ramit ko?
Irekomendarmi a dumawatka iti Pakaammo maipapan kadagiti Aramid iti Kinapribado manipud iti mangipaay iti app tapno maawatam no ania ti mapasamak iti datosmo kalpasan nga isardengmo nga usaren ti app.

Ania ti pagannurutan ti app para iti panang-delete iti datosko apaman nga isardengko nga usaren daytoy?
Irekomendarmi a dumawatka iti Pakaammo maipapan kadagiti Aramid iti Kinapribado manipud iti mangipaay iti app tapno maawatam no ania ti mapasamak iti datosmo kalpasan nga isardengmo nga usaren ti app.

Ania ti proseso a masapul a pagdalanak tapno pasardengen ti panangiburay iti datos?
Ti kasayaatan a wagas tapno pasardengen ti panangiburay iti datos ket babaen iti Application ti Maikatlo a Partido wenno pannakiuman iti suporta iti Application ti Maikatlo a Partido. No saanmo a mapasardeng ti panangiburay iti datos babaen iti Aplikasion ti Maikatlo a Partido wenno nga usar ti Suporta iti Aplikasion ti Maikatlo a Partido mabalinmo a tawagan ti Wellcare member services para iti tulong.

Ilakonto kadi daytoy nga app ti datosko para iti aniaman a rason, kas koma panag-advertise wenno panagsukimat?
Irekomendarmi a dumawatka iti Pakaammo maipapan kadagiti Aramid iti Kinapribado manipud iti mangipaay iti app tapno maawatam no ti app ket itednanto ti datosmo kadagiti maikatlo a partido para iti panag-advertise ken panagsukimat.

Kasano a tamingen daytoy nga app ti panagkolekta ken panagresponde kadagiti reklamo ti agus-usar?
Mabalin nga agresponde dagiti app provider kadagiti reklamo ti agus-usar iti naduma-duma a wagas. Irekomendarmi a damagem daytoy a saludsod iti mangipaay iti app-mo.

Maidulinto kadi ti datosko iti langa a naikkatan ti pagilasinan wenno awanan ti pakabigbigan?
Irekomendarmi a dumawatka iti Pakaammo maipapan kadagiti Aramid iti Kinapribado manipud iti mangipaay iti app tapno maawatam no kasano nga idulin ti app ti datosmo.

Ania dagiti addang iti seguridad nga us-usaren daytoy nga app tapno masaluadan ti datosko? Ipakaammodanto kadi kaniak no adda mapasamak nga insidente?
Irekomendarmi a dumawatka iti Pakaammo maipapan kadagiti Aramid iti Kinapribado ken nayon nga impormasion maipapan kadagiti aramid iti seguridad manipud iti mangipaay iti app tapno maawatam no kasanoda a tamingen ti insidente iti seguridad.

Kasanok a limitaran ti panangusar ken panangiruar daytoy nga app iti datosko?
Irekomendarmi a dumawatka iti Pakaammo maipapan kadagiti Aramid iti Kinapribado manipud iti mangipaay iti app tapno maawatam no kasanom a limitaran ti panangusar ken panangiruarda iti datosmo.