Skip to Main Content

Libre a Tudok ti Flu para kadagiti Kameng ti 'Ohana

Ammom kadi nga ikalikagum ti Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ngai amin a tao nga 6 a bulan wenno natataengan ket mangawat ti bakuna ti flu?

Mangidiaya ti ‘Ohana kadagiti libre a bakuna iti trangkaso para kadagiti miembrona. Dagiti bakuna iti trangkaso ket sidadaan iti opisina ti mangipaay iti serbisio kenka ken kadagiti makipaspaset a parmasia ken klinika.

Iraman dagiti sumagmamano a makitar-taripnong a parmasia:

  • CVS Caremark
  • Walgreens
  • Longs nga Ag-agas
  • Target

Panangala kadagiti tudok ti flu ket umuna laeng nga addang ti panagsalaknibmo ti bagim gapu ti flu. Tabuyen daka a bisitaen ti Flu.gov and WebMD.com tapno agtalinaed a nasaysayaat a mapakaammoan maipapan ti panagbalin a nasalun-at.

Maidawat nga awagan ti Customer Service no kasapulam ti tulong a mangbirok ti makitartaripnong a tagaipaay. Ti numero ti telepono ket mabirukan iti likudan ti ID kardmo.