Naragsak nga Isasangbay ti Programa ti Benepisyo ti Kaibatugan ti Sekundaria ti 'Ohana!

Babaen ti panag-sign up tapno mangala kadagiti eksamen a kaibatugan ti sekundaria wenno high school equivalency tests (GED® wenno HiSET®), nagaramid ka ti dakkel nga addang para ti nasaysayaat a masakbayam. Kayatmi a matulunganka a madanon daytoy a gandatmo babaen ti panagsakup ti bayad ti panangala ti maysa kadagitoy nga eksamen para kenka.

Tapno agbalin a rumbeng, kasapulam a masabat dagiti sumaganad a kriteria:

 • Kasapulan nga agtawen ka ti uray 18,
 • Saan pay a nakalpas ti nabigbig a sekundaria wenno nakaawat ti kaanatupan ti sekundaria a sertipiko wenno diploma,
 • Saan nga agdama nga agad-adal ti regular a sekundaria ken
 • Kasapulan ti mabalin nga ID Kard.

Makumpleto ayan ti sentro ti panageksamen:

No saan ka a simsimrek iti sekundaria ti maysa a tawen wenno ad-adu pay, kasapulam nga aramiden dagiti addang iti baba tapno maipasam ti eksamen a kaibatugan ti sekundaria. Mabalin nga alam ti GED wenno ti HiSET nga eksamen. Mabalin a maala ti GED nga eksamen ti kompyuter laeng. Iyeksamenna dagiti estudiante kadagitoy a pagsasaritaan: panagbasa, siensia, social studies ken matematika. Mabalinmo nga alan ti HiSet nga eksamen ayan ti kompyuter wenno papelmo. Ti HiSet ket iyeksamenna dagiti estudiante kadagitoy a pagsasaritaan: panagbasa, panagsurat, social studies, siensia ken matematika.

Dagiti Kasapulan:

Tapno mangrugi, maidawat a tawagan ti Customer Service iti 1-888-846-4262 (TTY 711). Maidawat nga ipakammom ti Customer Service no ania nga eksamen ti kayatmo nga alan (GED wenno HiSET). Patulodandakanto ti surat nga adda ti voucher-na para ti panagpraktis iti Eksamen ti Panagsagana.

GED:

 • Aramiden ti Eksamen ti Panagsagana. Daytoy ket online a praktis nga eksamen a mabalinmo nga aramiden iti computer mo iti balay. Masarakam ti eksamen iti MyGED™ iti www.ged.com
 • Tapno agbalin a rumbeng para ti voucher ti eksamen a GED, kasapulam a makaala ti minimum a dagup nga average a kadawyan ti 150 (wenno Berde a Purok) ti Eksamen ti Panagsagana.
 • Pirmaam ti nairagpin a porma ti “Keddeng ti Panagiwarnak.” Palubusanna ti sentro ti panageksamen nga iwarnak dagiti naalam ti eksamen. Ipatulod iti email wenno i-fax ti iskormo iti eksamen iti ‘Ohana iti GEDresponse@wellcare.com wenno i-fax iti 1-888-338-3373.
 • Makaala ka ti voucher ti GED ayan ti korreo ti oras a maidatagmo ti nakapasa a nakaalam ti Eksamen ti Panagsagana.
 • Mabirok dagiti libre a praktis a materiales ti eksamen ti GED ayan ti https://ged.com/study/free_online_GED_test tapno matulunganka a makasagana para ti eksamen
 • Para iti kumpleto a listaan dagiti sentro ti panageksamen iti GED iti computer, maidawat a bisitaen ti https://ged.com

HiSET:

 • Mangala ti Praktis nga Eksamen. Daytoy ket online nga eksamen a mabalinmo nga aramiden iti computer mo iti balay. Masarakam ti eksamen iti http://hiset.ets.org/prepare/overview
 • Tapno agbalin a rumbeng para ti voucher ti eksamen a HiSET, kasapulam a makaala ti minimum a dagup nga average a kadawyan ti 150 (wenno Berde a Purok) ti Eksamen ti Panagsagana.
 • Pirmaam ti nairagpin a porma ti “Keddeng ti Panagiwarnak.” Palubusanna ti sentro ti panageksamen nga iwarnak dagiti naalam ti eksamen. Ipatulod iti email wenno i-fax ti iskormo iti eksamen iti ‘Ohana iti GEDresponse@wellcare.com wenno i-fax iti 1-888-338-3373.
 • Makaala ka ti HiSET a voucher ti korreo maminsan a maidatagmo ti nakapasa a naalam ti Eksamen ti Panagsagana.
 • Masarakam dagiti libre a materiales a pagpraktisan iti eksamen ti HiSET iti http://hiset.ets.org/prepare/overview tapno matulunganka nga agsagana para ti eksamen.
 • Para ti kumpleto a listaan dagiti sentro ti panageksamen iti HiSET, maidawat a bisitaen ti http://hiset.ets.org/requirements/hi

Maidawat a saanmo nga alan ti eksamen inggana mariknam a nakasagana kan. Masakup ti programami ti bayad ti panangala ti eksamen a maminsan laeng.