Apay a Piliem ti QUEST Intergration?

Serserbianmi dagiti Tattao iti Entero nga Hawai’i nga addaan ti Agduduma a Kasapulan.

Iyawatmi kenka amin a benepisyo ti Medicaid ken ad-adu pay. Mangidiayakami ti benepisyo kas ti over-the-counter a binulan a banag:

 • Dagiti Bitamina
 • Dagiti Agas
 • Dagiti kasapulan ti salun-at

Saanka nga agdanag ti panagbirokmo ti doktor. Adaan kami ti adu a pagpilian.

Saan a Sigurado no Kualipikado Ka para iti ‘Ohana Health Plan?

Serserbian ti QUEST Integration dagiti miembro ti Medicaid ti Hawai’i a makatun-oy kadagiti kasapulan a nababa a matgedan ken dadduma pay a kasapulan. Ti kinarumbeng para ti programa ket amirisen ti Med-QUEST.

Dagiti mairaman a kameng:

 • Dagiti Nataengan nga Ababa sueldona
 • Dagiti masikog a babbai, Dagiti Nagannak/Tagataripato ken dagiti kabagian
 • Ubbing
 • Dagiti tao nga nataengan, buldeng ken/wenno adaan ti disabilidad

Ti Paggidiatan ti ‘Ohana

Siguraduenmi nga maalam ti aniaman a kasapulam tapno agbalin a nasalun-at. Mangidiayakami met dagiti benepisyo tapno mapalaka ti biagmo – dagiti benepisyo a mabalin a mapan ti ngato wenno aglabes a kas:

 • Dakkel a network dagiti doktor, doktor ti ubbing ken dagiti intern
 • Ken awan beddengna a serbisyo ti ospital para kadagiti pasiente ti ruar ti ospital
 • Binulan a banbanag ti ruar ti parmasia
 • Dagiti serbisyo ti panagplano ti pamilia, agraman ti panagtengngel ti panaganak ken pammagbaga
 • 24 nga oras a Linia ti Balakad ti Nars tapno sungbatan dagiti medikal a saludsod